Эмчилгээний тасгууд ба төвүүд
Эмгэг судлалын тасаг
МизМэди эмнэлгийн эмгэг судлалын тасаг нь эд, эсийн шинжилгээг хийх ба өвчний шалтгааныг илрүүлэх, онош тавих, сургалт хийх зэргийг хариуцдаг бөгөөд өвчтнөөс авсан эд, эсийн өөрчлөлтийг тусгай зориулалтын тоног төхөөрөмж ашиглан судалсны үндсэн дээр өвчний онош, өвчлөлийн үе шат, цаашдын байдал зэргийг магадлан дүгнэлт хийдэг.